ifm Bearbeitungszeichen*io-key IMEI*Geräte Firmware Version*io-key.ifm Tenant*Tenant Username / Passwort*